ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο ιστότοπος www.optikagarifallou.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης
οπτικών ειδών μέσω του Διαδικτύου (εφεξής και χάριν συντομίας καλούμενο
ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστότοπος) που δημιούργησε και λειτουργεί η ατομική
επιχείρηση με την επωνυμία Ελένη Γαρυφάλλου του Σταύρου, 
με τον διακριτικό τίτλο «ΟΠΤΙΚΑ – ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ»,
που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Εγνατία αρ. 124 και με Α.Φ.Μ. 029168302
της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Θεσσαλονίκης, με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας customers@optikagarifalou.com και 
τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 2310242007
(σταθερή γραμμή επικοινωνίας) και 6945779710 (κινητή τηλεφωνική γραμμή) (εφεξής
και χάριν συντομίας καλούμενη η Επιχείρηση).

Οι όροι και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν καθώς και στα
αναπόσπαστα τμήματα του θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού
καταστήματος www.optikagarifallou.gr. Ως εκ τούτου κάθε χρήστης που εισέρχεται
στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος www.optikagarifallou.gr και
συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών του (εφεξής και χάριν
συντομίας καλούμενος επισκέπτης ή χρήστης αναλόγως του αν περιορίζεται μόνον
σε επίσκεψη του ηλεκτρονικού καταστήματος ή πραγματοποιεί χρήση των
παρεχόμενων υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους
κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση. Για τον
λόγο αυτό συνιστάται σε κάθε χρήστη προτού περιηγηθεί και πραγματοποιήσει
οποιαδήποτε συναλλαγή με το ηλεκτρονικό κατάστημα να διαβάσει προσεκτικά και
να βεβαιωθεί ότι συμφωνεί με τους κάτωθι όρους. Εάν κάποιος χρήστης δεν
συμφωνεί με τους όρους αυτούς, τότε οφείλει με δική του ευθύνη να απόσχει από την
επίσκεψη, τη χρήση του ιστοτόπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση
των παρεχόμενων υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ο ιστότοπος
www.optikagarifallou.gr μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του
χρήστη για να στείλει ενημερωτικά e-mail, προωθητικπές ενέργειες ή μηνύματα,
όπως ορίζεται στις ισχύουσες διατάξεις και στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων της Επιχείρησης.
Ο ιστότοπος www.optikagarifallou.gr απευθύνεται σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα με
πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα που μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές
συμφωνίες στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας. Απαγορεύεται η χρήση της
ιστοσελίδας και του περιεχομένου της από ανήλικα άτομα.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να αναθεωρεί
ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών του
ηλεκτρονικού καταστήματος, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς
προειδοποίηση. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει
οποτεδήποτε το περιεχόμενο του ιστοτόπου www.optikagarifallou.gr. Η Επιχείρηση
θα αναρτά διαδικτυακά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των όρων χρήσης, ενώ η
συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών της θα θεωρείται ότι συνιστά
αποδοχή των νέων όρων. Για το λόγο αυτό κάθε χρήστης υποχρεούται να ελέγχει
ανά τακτά διαστήματα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης. Η οποιαδήποτε
μεταβολή δεν επηρεάζει παραγγελίες που έχουν ήδη καταχωρηθεί και βρίσκονται σε
διαδικασία ολοκλήρωσης. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις

χρεώσεις κατά τη βούληση της και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Στις τιμές
περιλαμβάνεται ο αναλογούν Φ.Π.Α.. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού
καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
H Επιχείρηση δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια, πληρότητα και την
εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον παρόντα ιστότοπο και
αφορούν στην ταυτότητα της Επιχείρησης και του ηλεκτρονικού της καταστήματος
καθώς επίσης και στις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος
συναλλαγές. Η Επιχείρηση στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών
ηθών δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων
που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και διατηρεί το δικαίωμα
οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξη τους να προβαίνει σε διόρθωση αυτών. Δεν
εγγυάται όμως ότι τυχόν λάθη θα διορθώνονται απαραιτήτως ή εξολοκλήρου ή ότι θα
δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
Η Επιχείρηση στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό της κατάστημα
δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν
βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παρεχόμενης υπηρεσίας, από την μη
εκτέλεση ή από την καθυστέρηση της εκτέλεσης της για οποιαδήποτε λόγο και αιτία.
Παρέχει δε το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του διαδικτυακού
τόπου με απόλυτη ακρίβεια. Σε καμία απολύτως περίπτωση η Επιχείρηση δεν
ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική, η
οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συνίσταται σε απώλεια χρημάτων, προθεσμιών,
δεδομένων, εγγράφων, διαφυγόντων κερδών κ.λ.π.) θα υποστεί επισκέπτης του
ηλεκτρονικού καταστήματος ή ακόμη και τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη
λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής
οποιονδήποτε εκ των παρεχόμενων υπηρεσιών πρόσκαιρα ή μόνιμα ή/και για
πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε
προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού ή/και
πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Η Επιχείρηση δεν φέρει απολύτως καμία
ευθύνη στην περίπτωση που παρουσιαστούν τεχνικά προβλήματα στους χρήστες
που επιχειρούν πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή
συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης, η
Επιχείρηση δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα
της ιστοσελίδας, για την διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών ή
εφαρμογών της ή για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή τεχνικά θέματα τυχόν
εμφανιστούν. Παρόλο που η Επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια
προκειμένου να αποκλείσει την εμφάνιση ιών σε αυτή την ιστοσελίδα, δεν εγγυάται
ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε
είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή
άλλη ζημία του χρήστη/επισκέπτη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε 
χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες

μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται
μέσω της ιστοσελίδας. Κάθε επισκέπτης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα
ασφαλείας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν από οποιαδήποτε
ενέργεια στον συγκεκριμένο ιστότοπο. Ως εκ τούτου, η Επιχείρηση δεν αναλαμβάνει
σε καμία απολύτως περίπτωση το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή
επισκευών, το οποίο αφορά αποκλειστικά και μόνο τον κάθε χρήστη/επισκέπτη.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
Η ιστοσελίδα www.optikagarifallou.gr είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της
Επιχείρησης. Όλο το περιεχόμενο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος
συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών,
φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελούν την
πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης και προστατεύονται κατά τις σχετικές
διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών
συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία
παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του
καταναλωτικού κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού
καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή
μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή
μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς απαγορεύεται ρητά. Τα ονόματα, εικόνες,
λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το
ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα «ΟΠΤΙΚΑ – ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ» ή τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Επιχείρησης, αποτελούν
περιουσιακά στοιχεία της Επιχείρησης προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους
περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε
καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ
Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις
πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος
προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα της Επιχείρησης για:
1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) ή
μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για
οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Επιχείρηση ή σε
οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο
πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου, 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με
ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε
περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της
ανηλικότητας κ.λ.π., 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με ηλεκτρονική
αλληλογραφία (e-mail) ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου
για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν
ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές
πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή
που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 4. αποστολή, δημοσίευση,

αποστολή με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) ή μετάδοση με άλλους τρόπους
οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία,
εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά
δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με ηλεκτρονική
αλληλογραφία (e-mail) ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το
οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή
προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης,
την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού
υπολογιστών, 6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή
των διατάξεων, 7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 8.
συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
Η είσοδος, περιήγηση καθώς και οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του
ηλεκτρονικού καταστήματος της Επιχείρησης πρέπει να γίνονται αποκλειστικά και
μόνο για προσωπική και ιδιωτική χρήση και για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με
τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης που αναγράφονται στο παρόν κείμενο. Ο
χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται τους όρους αυτούς και δεσμεύεται ότι δεν θα προβεί
σε πράξεις που έρχονται σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους και
προϋποθέσεις που αναγράφονται στο παρόν κείμενο καθώς επίσης και ότι δε θα
επιχειρήσει να προκαλέσει βλάβη πραγματοποιώντας πράξεις που μπορούν να
θέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος της Επιχείρησης.
Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης/επισκέπτης ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία
προκληθεί στον ιστότοπο της Επιχείρησης αναγόμενη στην κακή ή αθέμιτη χρήση
της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής. Η Επιχείρηση
προτρέπει τους χρήστες να πραγματοποιούν συχνό έλεγχο των προσωπικών τους
δεδομένων και να αλλάζουν αν κρίνουν σωστό τους κωδικούς πρόσβασής τους.
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται ρητά η χρήση του ηλεκτρονικού
καταστήματος της Επιχείρησης από ανηλίκους. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ
Η Επιχείρηση υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και
όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγεί στον χρήστη ένα μη
αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης,
χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων
της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία
της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρούνται σε
όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που
αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν
μπορεί να τροποποιηθεί η ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να
αναπαραχθεί ή να παρουσιαστεί δημοσίως ή να διανεμηθεί ή με άλλο τρόπο να
χρησιμοποιηθεί η ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή
εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ www.optikagarifallou.gr
Σε περίπτωση που η ιστοσελίδα παρέχει τώρα ή στο μέλλον τη δυνατότητα
πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μέσα από συνδέσμους (links), αυτό θα γίνεται
αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση των χρηστών/επισκεπτών της.
Η χρήση των συνδέσμων αυτών θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των χρηστών/επισκεπτών
και οι αντίστοιχες ιστοσελίδες θα υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για
τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει η Επιχείρηση. Η Επιχείρηση δεν εγγυάται την
διαθεσιμότητα των δικτυακών τόπων (web sites) τρίτων και δεν εγκρίνει ούτε
ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, την νομιμότητα, την πληρότητα και την
ακρίβεια των πληροφοριών ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή
υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω των ανωτέρω
διαδικτυακών τόπων. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή
λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων καθώς επίσης και για οποιαδήποτε ζημία των
χρηστών/επισκεπτών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχόμενων μέσω αυτών
πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά η επιλογή και οι
ρυθμίσεις αυτής, αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Επιχείρησης
και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς
δικαίου για την προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και είναι
Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Επιφυλασσόμενων όλων των δικαιωμάτων.
Η σύνθεση του περιεχομένου και η διάταξη των στοιχείων αυτού που κάθε φορά
περιέχεται στον ιστότοπο της Επιχείρησης ανήκει αποκλειστικά στην ίδια και
προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς
δικαίου. Η Επιχείρηση και οι προμηθευτές ή/και δικαιοπάροχοί της ρητά δια του
παρόντος επιφυλάσσονται για όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής
ιδιοκτησίας σε κάθε και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στον ιστότοπο της ή σε άλλα
στοιχεία που εμφανίζονται στον ιστότοπο www.optikagarifallou.gr. Υπό την
επιφύλαξη των ανωτέρω ο χρήστης/πελάτης δεσμεύεται να μην δημιουργήσει
παράγωγο και βασισμένο στο περιεχόμενο ως άνω ιστοτόπου έργο, να μην
αντιγράψει, αναπαραγάγει, επαναδημοσιεύσει, «ανεβάσει», τροποποιήσει, μεταδώσει
ή πωλήσει ή εκμεταλλευτεί με οποιοδήποτε τρόπο εν όλο ή εν μέρει το περιεχόμενο
του ιστοτόπου ή το σχετικό με αυτόν λογισμικό, να μην τον εισάγει σε ευρετήριο, να
μην τον πλαισιώσει με άλλη ιστοσελίδα, να μην τον εισάγει ως σύνδεσμο για
απευθείας πρόσβαση από άλλο ιστότοπο σε εσωτερικές πληροφορίες του, να μην
αντιγράψει την τοποθεσία του σε άλλο διακομιστή με τη δημιουργία ειδώλου και να
μην υποσχεθεί δικαίωμα σε τρίτο από τον εν λόγω ιστότοπο χωρίς τη ρητή
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Επιχείρησης. Δεν επιτρέπεται επίσης η
δημιουργία ή/ και η δημοσίευση βάσης δεδομένων που περιέχει σημαντικά τμήματα
του διαδικτυακού τόπου www.optikagarifallou.gr χωρίς την προηγούμενη ρητή
συγκατάθεση της Επιχείρησης,ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος
της Επιχείρησης διέπονται από το Ελληνικό και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τυχόν
εφαρμοστέες διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος διαπιστωθεί ότι
είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει

αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν χωρίς σε καμία περίπτωση να
θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Έτσι, σε περίπτωση που κάποιοι όροι χρήσης
καταστούν μερικώς ή ολικώς άκυροι ή μη εφαρμοστέοι, δεν επηρεάζεται επ’ ουδενί η
ισχύς ή/και η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων ή μέρους αυτών. Οι άκυροι ή/και μη
εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται το συντομότερο δυνατό.
Διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των όρων του παρόντος και την
εν γένει χρήση του ιστοτόπου www.optikagarifallou.gr από τον χρήστη/επισκέπτη
αυτής, θα επιλύονται ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης. 


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για κάθε είδους πληροφορία, διευκρίνιση, υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος, όπως
μεταξύ άλλων επικοινωνία με τον διαχειριστή της ιστοσελίδας μπορείτε να
επικοινωνείτε είτε μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην
ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας customers@optikagarifallou.com είτε μέσω της
τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρέτησης πελατών 2310242007 (σταθερή γραμμή
επικοινωνίας).